Pełna lista błędów PPPoE

600 Oczekująca operacja.
601 Wykryto nieprawidłowe dojście do portu.
602 Określony port jest już otwarty.
603 Bufor obiektu wywołującego jest za mały.
604 Podano niepoprawne informacje.
605 Nie można ustawić informacji o porcie.
606 Określony port nie został podłączony.
607 Wykryto nieprawidłowe zdarzenie.
608 Określono urządzenie, które nie istnieje.
609 Określono typ urządzenia, który nie istnieje.
610 Określono nieprawidłowy bufor.
611 Określono trasę, która jest niedostępna.
612 Określono trasę, która jest nieprzydzielona.
613 Określono nieprawidłową kompresję.
614 Za mało dostępnych buforów.
615 Nie odnaleziono określonego portu.
616 Oczekuje żądanie asynchroniczne.
617 Modem jest już rozłączany.
618 Określony port nie jest otwarty.
619 Określony port nie został podłączony.
620 Nie można ustalić punktów końcowych.
621 System nie może otworzyć pliku ksiażki telefonicznej.
622 System nie może załadować pliku książki telefonicznej.
623 System nie może odnaleźć wpisu książki telefonicznej dla tego połączenia.
624 System nie może zaktualizować pliku książki telefonicznej.
625 System odnalazł nieprawidłowe informacje w pliku książki telefonicznej.
626 Nie można załadować ciągu znaków.
627 Nie można odnaleźć klucza.
628 Połączenie zostało zamknięte.
629 Połączenie zostało zamknięte przez zdalny komputer.
630 Modem został rozłączony na skutek awarii sprzętu.
631 Modem został rozłączony przez użytkownika.
632 Wykryto nieprawidłowy rozmiar struktury.
633 Modem jest już używany lub nie jest skonfigurowany dla wybierania zewnętrznych numerów telefonów.
634 Nie można zarejestrować komputera w zdalnej sieci.
635 Wystąpił nieznany błąd.
636 Urządzenie podłączone do portu nie jest oczekiwanym urządzeniem.
637 Wykryto ciąg, którego nie można przekonwertować.
638 Przekroczono limit czasu żądania.
639 Brak dostępnej sieci asynchronicznej.
640 Wystąpił błąd związany z protokołem NetBIOS.
641 Serwer nie może alokować zasobów systemu NetBIOS wymaganych do obsługi klienta.
642 Jedna z nazw NetBIOS tego komputera jest już zarejestrowana w sieci zdalnej.
643 Błąd karty sieciowej na serwerze.
644 Użytkownik nie będzie otrzymywać podręcznych komunikatów sieciowych.
645 Wystąpił wewnętrzny błąd uwierzytelniania.
646 To konto nie ma pozwolenia na logowanie o tej porze dnia.
647 Konto jest wyłączone.
648 Hasło dla tego konta wygasło.
649 To konto nie ma uprawnień do wywoływania.
650 Serwer dostępu zdalnego nie odpowiada.
651 Modem zgłosił błąd.
652 Odebrano nierozpoznaną odpowiedź od modemu.
653 Nie można odnaleźć makra wymaganego przez to urządzenie w sekcji pliku .INF urządzenia.
654 Polecenie lub odpowiedź w sekcji pliku .INF urządzenia odwołuje się do niezdefiniowanego makra.
655 Nie odnaleziono makra <MESSAGE> w sekcji pliku .INF urządzenia.
656 Makro <DEFAULTOFF> w sekcji pliku .INF urządzenia zawiera niezdefiniowane makro.
657 Nie można otworzyć pliku .INF urządzenia.
658 Nazwa urządzenia w pliku .INF urządzenia lub pliku .INI nośników jest za długa.
659 Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia.
660 Plik .INF urządzenia nie zawiera odpowiedzi na to polecenie.
661 W pliku .INF urządzenia brakuje polecenia.
662 Próbowano ustawić makro niewymienione w sekcji pliku .INF urządzenia.
663 Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanego typu urządzenia.
664 Za mało pamięci w systemie.
665 Modem nie jest poprawnie skonfigurowany.
666 Modem nie działa.
667 System nie może odczytać pliku .INI nośnika.
668 Połączenie zostało zakończone.
669 Parametr użytkowania w pliku .INI nośnika jest nieprawidłowy.
670 System nie może odczytać nazwy sekcji z pliku .INI nośnika.
671 System nie może odczytać typu urządzenia z pliku .INI nośnika.
672 System nie może odczytać nazwy urządzenia z pliku .INI nośnika.
673 System nie może odczytać danych użytkowania z pliku .INI nośnika.
674 System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia (w b/s) z pliku .INI nośnika.
675 System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia nośnej z pliku .INI nośnika.
676 Linia telefoniczna jest zajęta.
677 Odpowiedziała osoba, a nie modem.
678 Brak odpowiedzi.
679 System nie wykrył nośnej.
680 Brak sygnału wybierania.
681 Modem zasygnalizował błąd ogólny.
691 Dostęp został wzbroniony, ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło nie są prawidłowe w tej domenie.
692 Wystąpiła awaria sprzętu w modemie.
695 Komputery stanu nie zostały uruchomione.
696 Komputery stanu zostały uruchomione.
697 Pętla odpowiedzi nie została ukończona.
699 Odpowiedź modemu spowodowała przepełnienie buforu.
700 Rozszerzone polecenie w pliku .INF urządzenia jest za długie.
701 Modem zmienił szybkość połączenia do szybkości nieobsługiwanej przez sterownik COM.
703 Połączenie potrzebuje informacji, ale aplikacja nie zezwala na interakcję użytkownika.
704 Numer wywołania zwrotnego jest nieprawidłowy.
705 Stan uwierzytelnienia jest nieprawidłowy.
707 Wystąpił błąd związany z protokołem X.25.
708 Konto wygasło.
709 Wystąpił błąd ze zmianą hasła w domenie. Hasło może być za krótkie lub tożsame z poprzednio używanym.
710 Przy komunikowaniu się z modemem wykryto błędy przekroczenia szeregowego.
711 Nie można uruchomić Menedżera usługi dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń.
712 Trwa inicjowanie portu dwukierunkowego. Poczekaj kilka sekund i ponownie wybierz numer. 713 Brak dostępnych aktywnych linii ISDN.
714 Brak dostępnych kanałów ISDN, aby zrealizować połączenie.
715 Wystąpiło za dużo błędów spowodowanych złą jakością linii telefonicznej.
716 Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku.
717 Brak adresów IP w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego.
718 Upłynął limit czasu oczekiwania na prawidłową odpowiedź od zdalnego komputera.
719 Połączenie zostało zakończone przez zdalny komputer.721 Komputer zdalny nie odpowiada.
722 Od komputera zdalnego otrzymano nieprawidłowe dane, które zostały zignorowane.
723 Numer telefonu łącznie z prefiksem i sufiksem jest za długi.
726 Nie można używać protokołu IPX do wybierania zewnętrznych numerów telefonów dla więcej niż jednego modemu jednocześnie.
728 System nie może odnaleźć karty IP.
729 Nie można użyć protokołu SLIP, jeśli nie zainstalowano protokołu IP.
731 Protokół nie został skonfigurowany.
732 Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
733 Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
734 Protokół kontrolny połączeń PPP został zakończony.
735 Żądany adres został odrzucony przez serwer.
736 Zdalny komputer zakończył protokół kontrolny.
737 Wykryto sprzężenie zwrotne.
738 Serwer nie przypisał adresu.
739 Protokół uwierzytelniania wymagany przez zdalny serwer nie może użyć przechowywanego hasła. Ponownie wybierz numer i wprowadź hasło w sposób jawny.
740 Wykryto nieprawidłową regułę wybierania numerów telefonów.
741 Lokalny komputer nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.
742 Komputer zdalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.
743 Serwer zdalny wymaga szyfrowania danych.
751 Numer wywołania zwrotnego zawiera nieprawidłowy znak. Dozwolone są jedynie następujące znaki: 0 do 9, T, P, W, (,), -, @ i spacja.
752 Podczas przetwarzania skryptu napotkano błąd składni.
753 Nie można odłączyć połączenia, ponieważ zostało utworzone przez router z wieloma protokołami.
754 System nie mógł odnaleźć wiązki łącza wielokrotnego.
755 System nie może wykonać automatycznego wybierania, ponieważ dla tego wpisu określono niestandardowy program wybierający numery.
756 To połączenie jest już wybierane.
757 Nie można automatycznie uruchomić usług dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń.
758 Udostępnianie połączenia internetowego jest już włączone dla tego połączenia.
760 Podczas włączania routingu wystąpił błąd.
761 Podczas włączania Udostępniania połączenia internetowego dla tego połączenia wystąpił błąd.
763 Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Oprócz udostępnianego połączenia istnieją dwa lub więcej połączenia sieci LAN.
764 Nie zainstalowano czytnika kart inteligentnych.
765 Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Połączenie przez sieć lokalną LAN jest już skonfigurowane z adresem IP wymaganym do automatycznego adresowania IP.
767 Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Dla wybranego połączenia LAN w sieci prywatnej skonfigurowano kilka adresów IP. Aby włączyć Udostępnianie połączenia internetowego, ponownie skonfiguruj połączenie sieci lokalnej LAN z jednym adresem IP.
768 Próba połączenia nie powiodła się z powodu niepowodzenia szyfrowania danych.
769 Określone miejsce docelowe jest niedostępne.
770 Komputer zdalny odrzucił próbę połączenia.
771 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ sieć jest zajęta.
772 Sprzęt sieciowy komputera zdalnego jest niezgodny z żądanym typem wywołania.
773 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ numer docelowy uległ zmianie.
774 Próba połączenia nie powiodła się z powodu tymczasowej awarii. Spróbuj połączyć się później.
775 Wywołanie zostało zablokowane przez komputer zdalny.
776 Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer zdalny wywołał funkcję Nie przeszkadzaj.
777 Próba nawiązania połączenia nie powiodła się, ponieważ modem w komputerze zdalnym nie działa.
778 Nie można sprawdzić tożsamości serwera.
780 Próba wykonania nieprawidłowej funkcji dla tego połączenia.
783 Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Połączenie LAN wybrane jako sieć prywatna jest nieobecne lub odłączone od sieci. Przed włączeniem Udostępniania połączenia internetowego upewnij się, że karta LAN jest podłączona.
784 Nie można podczas logowania wybrać numeru połączenia, ponieważ jest ono skonfigurowane do korzystania z nazwy użytkownika innej niż nazwa na karcie inteligentnej. Aby używać połączenia podczas logowania, należy skonfigurować je pod kątem korzystania z nazwy użytkownika na karcie inteligentnej.
785 Nie można podczas logowania wybrać numeru połączenia, ponieważ nie jest ono skonfigurowane do użycia z kartą inteligentną. Aby używać połączenia podczas logowania, należy dokonać edycji jego właściwości, aby korzystało z karty inteligentnej.
788 Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń nie może wynegocjować zgodnych parametrów z komputerem zdalnym.
789 Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń napotkała błąd przetwarzania podczas wstępnych negocjacji z komputerem zdalnym.
791 Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ nie znaleziono zasad zabezpieczeń dla połączenia.
792 Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ przekroczono limit czasu negocjacji zabezpieczeń.
793 Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ podczas negocjacji zabezpieczeń wystąpił błąd.
794 Atrybut Framed Protocol RADIUS dla tego użytkownika nie ma wartości PPP.
795 Atrybut Tunnel Type RADIUS dla tego użytkownika jest niepoprawny.
796 Atrybut Service Type RADIUS dla tego użytkownika nie ma wartości Framed ani Callback Framed.
797 Nie można ustanowić połączenia z komputerem zdalnym, ponieważ modem nie został odnaleziony lub był zajęty.
799 Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego (ICS) z powodu konfliktu adresu IP w sieci. Udostępnianie połączenia internetowego wymaga, aby host był skonfigurowany do używania adresu 192.168.0.1. Należy się upewnić, że żaden inny klient w sieci nie jest skonfigurowany do używania adresu 192.168.0.1.
800 Nie można ustanowić połączenia sieci VPN. Serwer VPN może być nieosiągalny lub parametry zabezpieczeń tego połączenia nie są prawidłowo skonfigurowane.


HOME · POMOC · "IT wireless NET" · KONTAKT · WBOK · POCZTA


logomini
Copyright 2007 © Di-net.pl